Hronovce, Komárno,Levice,Nové Zámky,Šahy

Základné informácie k VOP.

Vnútroštátne schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou - farmárske značky možno udeliť len vozidlám, ktoré budú prevádzkované výlučne na poľnohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia a ktoré je možné zaradiť do kategórie R, T, C, S, Ps. Môže ísť o podomácky vyrobené vozidlá, alebo komerčne vyrábané vozidlá vyrobené pred 01.07.2009.

VOP musia spĺňať požiadavky na zariadenia vonkajšieho osvetlenia a svetelnej signalizácie (svetlá) a zariadenia pre výhľad z vozidla (zrkadlá).

Motorové vozidlá musia byť vybavené zvláštnym výstražným svietidlom (majákom) so svetlom oranžovej farby. Ak konštrukcia prípojného vozidla znemožňuje viditeľnosť zvláštneho výstražného svietidla umiestneného na ťažnom vozidle zozadu, potom musí byť aj prípojné vozidlo vybavené samostatným zvláštnym výstražným svietidlom (majákom) oranžovej farby pripevneným na jeho zadnej časti.


Požiadavka maximálnej konštrukčnej rýchlosti VOP 25 km/h bola zrušená k 01.10.2021.

Zrkadlá a označenie vozidla.

Zrkadlá:

Motorové vozidlá kategórie T musia byť vybavené najmenej jedným hlavným vonkajším spätným zrkadlom triedy II umiestneným na ľavej strane vozidla. Zrkadlá musia byť nastaviteľné.

Motorové vozidlá kategórie Ta (do 40 km.h-1) schválených počnúc 15.3.2006 musia byť vybavené najmenej jedným hlavným vonkajším spätným zrkadlom (trieda II) umiestneným na ľavej strane traktora a vnútorným zrkadlom (trieda I), ak je možný priehľad vnútrom karosérie.


Odrazové sklá:

Zadné odrazové sklá musia byť červenej farby.

Predné odrazové sklá musia byť farby dopadajúceho svetla(biele alebo bezfarebné).

Bočné odrazové sklá musia byť oranžovej farby, avšak najzadnejšie bočné odrazové sklo môže byť červené, ak je zoskupené alebo má časť plochy výstupu svetla spoločnú so zadným obrysovým, hmlovým, brzdovým svietidlom, červeným najzadnejším bočným obrysovým svietidlo alebo zadným odrazovým sklom iného tvaru než rovnostranného trojuholníka.

Vozidlá kategórie T a PS :

  • musia byť vybavené dvomi alebo štyrmi zadnými odrazovými sklami iného tvaru než rovnostranného trojuholníka orientovanými smerom dozadu,
  • môžu byť vybavené dvomi alebo štyrmi bočnými odrazovými sklami iného tvaru než rovnostranného trojuholníka orientovanými smerom do boku.

Vozidlá kategórie R :

  • musia byť vybavené dvomi zadnými odrazovými sklami tvaru rovnostranného trojuholníka orientovanými smerom dozadu pričom vrchol trojuholníka musí smerovať nahor,
  • musia byť vybavené potrebným počtom bočných odrazových skiel iného tvaru než rovnostranného trojuholníka orientovanými smerom do boku (Počet bočných odrazových skiel musí byť taký, aby boli splnené požiadavky na ich umiestnenie a dĺžku: Aspoň jedno odrazové sklo musí byť umiestnené v strednej tretine vozidla, najprednejšie bočné odrazové sklo nesmie byť ďalej ako 3000mm od roviny vymedzujúcej najväčšiu dĺžku vozidla vpredu. Vzdialenosť medzi dvomi susednými bočnými odrazovými sklami nesmie prevyšovať 3000mm, prípadne 4000mm, ak to konštrukcia vozidla vyžaduje. Vzdialenosť najzadnejšieho odrazového skla od roviny vymedzujúcej najväčšiu dĺžku vozidla zozadu nesmie byť väčšia ako 1000mm. Ak dĺžka vozidla nepresahuje 6000mm, potom stačí, ak je na každej strane namontované jedno bočné odrazové sklo v prvej alebo poslednej tretine dĺžky vozidla.),
  • musia byť vybavené dvomi prednými odrazovými sklami iného tvaru než rovnostranného trojuholníka orientovanými smerom dopredu.


Zadné označovacie tabuľky pre dlhé vozidlá a pre pomalé vozidlá:

Vozidlá kategórie R:

  • Vozidlá kategórie R1, R2, R3, ktorých celková dĺžka presahuje 8000 mm (vrátane oja), a všetky vozidlá kategórie R4 musia byť vybavené jednou, dvomi alebo štyrmi zadnými označovacími tabuľkami pre dlhé vozidlá.

Vozidlá kategórie T, R, PS:

  • Vozidlá, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 40 km.h-1, musia byť vybavené aspoň jednou zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá.